You are my crush meaning in Marathi

You are my crush meaning in Marathi – ही एक प्रेमाची भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्द वापरतात

>> तू माझ प्रेम आहे

>> तू माझ आकर्षण आहेस

>> तू माझ आवड आहे

you are my crush meaning in hindi

>> तुम मेरा प्यार हो

>> आप मेरा दिल हो

>> तू मेरा लव हो

See also  dhoni thala meaning in hindi - धोनी थला का अर्थ जाने

Leave a Comment